Regulamin ZdrowiejTu

 1. Zapisy przyjmujemy w dowolnym dniu miesiąca. Obejmują one 8 zajęć w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia (2 razy w tygodniu) lub 4 zajęcia w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia (1 raz w tygodniu).
 2. Po dokonaniu opłaty otrzymują klienci karnet. Po okazaniu aktualnego karnetu możliwy jest udział w zajęciach.
 3. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, mające wpływ na praktykę – w szczególności: dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, choroby serca, duża daleko lub krótkowzroczność, odklejanie się siatkówki, jaskra, ropne zapalenie uszu, wysokie ciśnienie krwi, niedawno przebyta operacja, doznanie kontuzji, ciąża – należy zgłosić w formie oświadczenia pisemnego na odwrocie regulaminu wraz z podaniem imienia, nazwiska, wieku, telefonu kontaktowego oraz podpisem.
 4. Podpis oznacza zobowiązanie uczestnika do przestrzegania podawanych w czasie zajęć zaleceń dotyczących powyższych problemów, zapamiętania ich oraz stosowania się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.
 5. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów, chorych miejsc) należy przerwać wykonywanie ćwiczenia i zgłosić dolegliwość prowadzącemu.
 6. Wszelkie wątpliwości co do praktyki można wyjaśniać z prowadzącym w czasie wolnym przed lub po zajęciach.
 7. ZdrowiejTu nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy. Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.
 8. Program każdych zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go dokładnie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany wprowadzane do programu zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i mogą być realizowane tylko za wyraźną zgodą prowadzącego.
 9. Nie ma możliwości wejścia na salę po rozpoczęciu zajęć, ani opuszczenia jej przed ich zakończeniem.
 10. Nie należy rozpoczynać ćwiczeń po kilkugodzinnym pobycie na słońcu, po spożyciu alkoholu. Do ćwiczeń należy przystępować minimum po 2 godzinach po ostatnim posiłku. W trakcie zajęć z jogi nie należy pić.
 11. Ćwiczy się boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów.
 12. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 13. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefony komórkowe.
 14. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować salę odkładając na swoje miejsce używany sprzęt.
 15. ZdrowiejTu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez ZdrowiejTu. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) uczestnicy mogą dokonać na koszt własny.
 16. ZdrowiejTu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz maty pozostawione na Sali.
 17. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu. Nieprzestrzeganie go może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.